ارتباط لک های پوستی با بیماری های کبد

لكهاي پوستي گاهي مادرزادياند و گاهي نشانهاي از يك مجموعه بيماري(نشانگان) و در بعضي از بيماريها ميتوانند جزوي از بيماري باشند. شايعترين اين لكها كه خوشخيم اند و جزوي از بيماري خاصي نيستند، عبارتند از: كك و مك، لنتيگو و ملاسما...

به طوركلي نور آفتاب، بارداري و داروهاي ضدبارداري از عوامل اصلي تشديدكننده لكهاي پوستي هستند.

لنتيگو که مورد بحث ماست دو نوع اصلي دارد؛ ساده (جواني) و آفتابي(سني). لنتيگوي نوع دوم (آفتابي يا سني) به غلط به لكهاي كبدي نيز معروف است، در حالي كه هيچ ربطي به بيماري كبدي ندارد. نوع ساده(جواني) آن هم در دوران كودكي به وجود ميآيد و ممكن است با خالهاي مسطح اشتباه گرفته شوند. رنگ اين لكها قهوهاي تا سياه است و نورخورشيد مستعدكننده آنها نيست، در حالي كه در ايجاد لنتيگوي آفتابي و لکه های قهوه ای روی پوست نورخورشيد تاثير دارد.

درمان لكهاي خوشخيم نامبرده در درجه اول پرهيز از عوامل مستعدكننده اصلي شامل نورخورشيد و مصرف قرصهاي ضدبارداري است. محافظت از پوست در برابر آفتاب اساس درمان است. علاوه بر محافظت از پوست در برابر آفتاب، ديگر روشهاي درماني لكهاي پوستي دارويي و غيردارويي هستند. براي روشن شدن لكها ميتوان از كرمهاي روشنكننده هيدروكينوندار يا بدون هيدروكينون و كرمهاي لايهبردار استفاده كرد.

روشهاي غيردارويي شامل لايهبرداري شيميايي(پيلينگ)، كرايوتراپي (سرمادرماني) براي كك و مكها و ليزرهاي كيوسوئيچ، ليزرهاي تخريبي و ليزرهاي فراكشنال است. روش از بین بردن لک صورت با توجه به نوع لكها و با صلاحديد پزشك انتخاب ميشود و هركدام مزايا و معايب خاص خود را دارند.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است